Kirándulás

„Őszi éjjel

izzik a galagonya

izzik a galagonya

ruhája.”

(Weöres Sándor)

 

Az ősz kiváló lehetőségeket nyújt a kirándulásokra, természetjárásokra és tanulmányi sétákra. A Magyar Nemzeti Tanács diákutaztatási programja kiváló lehetőség, hogy megismerjük a délvidéki magyarság kulturális, épített és természeti örökségét.

Ezen kívül nem elhanyagolható tény, hogy ezekkel a programokkal már kisiskoláskorban erősítjük a nemzeti tudatot.

A programban a 2017/18-as tanévben 71 vajdasági oktatási intézmény összesen 1682 magyar ajkú diákja és 141 pedagógusa vesz részt. Dicséretes!

A 21. század küszöbén, a globalizáció korában a felnövekvő nemzedékeket nemzeti önismerettel, egészséges nemzettudattal kell a nevelésnek felvérteznie. Ennek fontos eszköze, hogy a tanulók megismerjék a szülőföld, a magyar nyelvterület szellemi és tárgyi hagyományait, történelmi emlékeit.  Mindezek megismerésével a múlt tisztelete, a hazához való kötődés erősödik a tanulókban. A közös tervezés jól működő munkamegosztást, kreativitást és felelősséget igényel, amely a szociális kompetenciák fejlesztését segíti elő.

A projekt célja:

 • nemzeti önismeret, egészséges nemzettudat megalapozása,
 • ismeretek nyújtása,
 • értékrendszer, társadalmi normák  közvetítése, szocializáció,
 • érzelmi, etikai és esztétikai nevelés,
 • élményforrás,
 • aktív, cselekvő részvétel,
 • önálló tevékenységre, hon- és népismereti, néprajzi gyűjtőmunkára ösztönöz,
 • pozitív attitűdök és személyiségvonások kialakítása,
 • általánosítás, összefüggések meglátása,
 • összehasonlítás,
 • a diákok a kreatív tevékenység során jól gondolják végig, hogy mi az, ami érték, ami fontos és érdekes az úti célnak választott helyszínen,
 • megvalósítható kirándulási tervet készítsenek.

 

Információgyűjtés a tanítási órákon – kutatómunka csoportonként:

 

a) magyar nyelv- és irodalomóra: a helyszín irodalmi kapcsolódásai, nevezetes épület- és földrajzi neveinek helyesírása, szövegértési feladatok

b) technika- és rajzórák: útvonalterv készítése, tablótervezés a kutatómunkáról; a település, a festészet és a nevezetes épületek feltérképezése,

d) történelemóra: a helyszín történelmi jelentősége, történelmi emlékei, néprajza

f) könyvtári óra: kutatómunka - információgyűjtés

g) természetismeret-óra: a település helye a térképen, fekvése, természeti adottságai, gazdasága, népessége

h) énekóra: a település népdalai, zenei vonatkozása, népszokások

i) osztályfőnöki óra: tervezés, megbeszélések

j) matematikaóra: költségterv készítése, utazással kapcsolatos számítások

És még nem is szóltam a közösségfejlesztésről. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt céljai közé tartozik a közösségek fejlesztése. Úgy gondolom, hogy ezekkel a tevékenységekkel ezt jól meg lehet alapozni. A program megvalósult a Magyar Kormány támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel közösen.

Kívánok a magam és a pedagógusok nevében sikeres munkát a szervezőknek.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon