Itt az október IV. rész

Reformáció 500

Róma álláspontja a Luther-ügyben még nem alakult ki. Luthert folyamatosan támadták ellenfelei, de ő így válaszolt: ”Ha nem Isten nevében kezdődött ez az ügy, hamarosan bukni fog. De ha Isten nevében indult el, engedjétek, Isten majd eligazítja.” Miután Tetzel és Dr.Eck, ingolstadti egyetemi tanár eretnekségnek minősítették Luther tételeit, engedélyt kért Scultetus püspöktől, hogy az ügyben megszólalhasson. 1518-ban magához a pápához írta Resolutiones című tanulmányát, melyben a dolgok gyökeréig akart menni: hogyan és miképpen nyerjük el bűneink bocsánatát? Ez a kérdések kérdése. Bűnbánattal, Krisztus vére által, megújult életvitellel lehet.

Luther nem szeretett volna harcok közepette élni, ezért felkérte Őszentségét, adjon lehetőséget arra, hogy meggyőzzék állítólagos tévedéséről. Addig tanításaiból nem hajlandó visszavonni semmit sem. Leó pápa válasza így hangzott: „Jelenj meg 60 napon belül Rómában és igazold magad.” 

 

A kihallgatás

 

Bölcs Frigyes választófejedelem kieszközölte, hogy Luther kihallgatására Németországban, Augsburg városában kerüljön sor. Ismerősei féltették: „Meg fognak égetni!” 

A pápai követ Cajetán bíboros volt. 1518. október 13-án került sor a találkozásra. Luthernek három dolgot kellett tennie:

1. tévedését visszavonni

2. megígérni, hogy erre az ügyre többé nem tér vissza

3. megfogadni, hogy a jövőben soha semmit sem fog tenni, ami az egyház békéjét veszélyezteti.

 

„Legkegyelmesebb Uram – szólt Luther – nehéz, amit tőlem kérnek. – Itt isteni parancs emberi paranccsal áll szemben. Ám nem magamtól tettem, amit tettem, egy belső kényszernek engedve cselekedtem...én minden állításomat a Bibliából merítettem.” De Cajetán bíboros így válaszolt: „Értsd meg – mindössze hat betűt kell mondanod, ezt a hat betűt: revoco  - visszavonom - és minden rendbejön.” Erre Luther 24 óra gondolkodási időt kért. Másnap írásban tette le válaszát a pápai követ elé: „Legkegyelmesebb Uram, én semmi egyház ellenest nem tanítottam, sem olyat, ami a keresztyénség sarkalatos igazságaival ellentétben volna... nem találnak tételeimben olyat, ami a katholikus keresztyénség igazságaitól eltérne.” Cajetán bíboros így szólt: „Nekem sem időm, sem kedvem vitatkozni. Én kurta választ óhajtok tőled: visszavonod-e tételeidet s különösen azt a kettőt, hol azt mered állítani, hogy az egyház nem Krisztus érdemeit osztogatja szét, amikor bűnbocsátó cédulákat ad híveinek a kezébe. Másfelől azt a téves állításodat, amikor azt mered mondani, hogy a bűnbocsánat malasztjának elnyeréséhez hit is szükséges. Mi erre a két állításra vonatkozólag a végső válaszod?” Luther így válaszolt: „Tanításomból semmit vissza nem vonhatok.” Majd az összehívandó egyetemes zsinathoz fellebbezett.

 A 95 tétel kiszegezésének az évfordulóján Cajetán bíboros azt kérte Bölcs Frigyes választófejedelemtől, hogy utasítsa ki az országból ezt a megátalkodott eretneket – Luthert. De a fejedelem arra hivatkozott, hogy még nincs bizonyítva, hogy Luther tanai egyházellenesek. Módot kért arra, hogy olyan helyen, ahol biztonságban van, vitatkozásban mérhesse össze szellemi erejét ellenfeleivel.”

1518. decemberében Róma új harcost küldött a wittenbergi „csatatérre”. Ez a harcos Miltitz Károly, pápai kamarás volt. Ő békés, barátságos hangon, győzködve beszélgetett Lutherrel. „Én téged mindenestől jó embernek tartalak. Lehetetlen, hogy te odáig akarnád vinni a dolgokat, hogy egy második huszita háború seperjen végig a földön. Lehetetlen, hogy te azt akarnád, hogy az anyaszentegyházban szakadás következzék be...”   „Mentsen ettől az Isten” – tört ki Lutherből a szó.  És az egyházi béke érdekében Luther beleegyezett abba, hogy ügyében egy elfogulatlan bíró, például a trieri érsek mondja ki a döntő szót.

 

A lipcsei szópárbaj

 

Karlstadt, wittenbergi tanár beleártotta magát Luther ügyébe, és disputációra hívta ki Dr.Eck, ingolstadti tanárt a szabad akarat kérdésében. Miután a vitatkozásban Karlstadt alul maradt, helyét a másik wittenbergi tanár, Dr.Luther vette át. Mivel Dr.Eck az „eretnekkirályt” látta benne, a vitatkozás témáját is ehhez igazította.  

„Tisztelendő Atya, én s velem együtt az egész katolikus anyaszentegyház azt hirdeti, hogy a pápai hatalom isteni eredetű. Ez alatt azt értem, hogy maga Jézus Krisztus alapította azt, e szavakkal: „Te Péter vagy és erre a kősziklára építem az én anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat.” „Tagadom. Én a Bibliát jó egy néhányszor végigolvastam, de arról a szent könyv sehol nem szól, hogy Jézus Krisztus pápaságot alapított volna” – mondta Luther. „Nem? Hát nem Szent Pétert tette Jézus az apostolok fejévé?” – kérdezte Dr.Eck. „Semmiképen sem. Tud a Biblia arról, hogy Jézus a tanítványok közül hármat kiválasztott, a három „oszlopapostolt”, Pétert, Jakabot és Jánost, akik mindig vele voltak. Tud a Biblia arról is, hogy Jánost szerette a legjobban. De arról, hogy Péter az apostolok feje lett volna, arról a Szentírás nem tud. Sehol nem beszél a Biblia arról, hogy az apostolok közül valaki neki alárendelve lett volna” – szólt Luther. „De hiszen Jézus őt kősziklának nevezi!” „Igen, a hitéért. De ugyanabban a bibliarészben sátánnak is nevezi a hitetlenségéért.” „Jézus neki adta a menny kulcsait.” „De ugyanazokat Máté 18-ik fejezetének 18-ik verse szerint a többi apostolnak is odaadta.” „Amióta Jézus azt mondta: Te Péter vagy s e kősziklára építem anyaszentegyházamat..., azóta van pápaság, - ezzel a szóval Jézus Pétert a pápai méltóságba iktatta be.” „Ha az Úr Pétert a tanítványok füle hallatára az apostolok fejévé tette volna, hogy merte volna a Zebedeus felesége két fia, Jakab és János részére Jézus királyságában a főhelyeket kérni? Hiszen tudniuk kellett volna, hogy Jézus ezt a főhelyet már oda ígérte valakinek, nevezetesen Péternek!”

Dr.Eck megszeppent. De Luther folytatta: „Ha Jézus félreérthetetlenül Pétert ültette volna bele az elsőség székébe, hogy lehetséges az, hogy egy-két nap múlva e nagy esemény után, a tanítványok az elsőségért versengenek, úgyhogy Jézus kénytelen egy gyermeket közéjük állítani és azt mondani: Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint e kis gyermek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába?”

„Jeruzsálem és Konstantinápoly pátriárkái évszázadokon keresztül nem akarják elismerni, hogy a pápa alárendeltjei volnának. Már pedig fel kell tételeznünk róluk, hogy Krisztus világos parancsával nem mertek volna szembe helyezkedni. Ha a pápaság nem krisztusi eredetű intézmény, akkor a történelem folyamán előállott emberi intézményt kell benne látnunk, amely, mint ilyen, ha így kívánja az anyaszentegyház érdeke, reformálható, hatáskörében bővíthető, vagy szűkíthető, esetleg egészen el is törölhető” – magyarázta Dr.Luther. „Szentségtörés!” – kiáltott Eck, magából kikelve.

A szócsata még napokig folytatódott. Luther a Szentírásból bizonyította, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Ha Dr.Eck szerint a pápa az egyház feje, akkor mi történik akkor, ha a pápa meghal? Az egyház a következő pápa megválasztásáig fej nélküli csonka test volna?

Azután, „a sok millió lelket számláló görög-keleti egyházban egyetlen lélek sem üdvözülhet, mert ez az egyház több mint ezer éve a konstantinápolyi pátriárkában látja az egyház fejét?” – kérdezte Luther. „Igenis, ezt mondtam és fenntartom, amit mondtam” – szólt Dr.Eck. „Tisztelendő atya, gondolja meg, mit mondott, fontolja meg: Nagy Basilius, Naziansi Gergely, Aranyszájú Szent János és a kelet ezer és ezer kegyes életű papját, hitvallóját, vértanúját mind ki akarja taszigálni a mennyből csak azért, mert nem a pápára tekintettek fel, mint az egyház fejére?!” Eck zavarodottan azt hebegte: „Közismert dolog, hogy a keleti egyház mindig hemzsegett az eretnekektől. Aki a pápaság isteni eredetét el nem ismeri, az eretnek, s mint ilyen, nem üdvözülhet.” Végül Eck diadalittasan odakiáltotta: - Huszita! Íme, a máglyán megégetett Husz János tanítványa! – És ezzel a vita véget is ért.

Győztesként Róma Dr. Ecket ünnepelte, de Németországban maró gúnyverset írtak róla. Ők Luthert tekintették a disputáció győztesének. György, anhalti herceg ettől a naptól kezdve Luther meggyőződéses híve lett. A wittenbergi egyetem tanulólétszáma pedig a háromszorosára szökött fel.

 

 

 

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek