Itt az október IV. rész

Reformáció 500

1515-ben az egyetemen Luther a Római levelet magyarázta. A latin szöveg feküdt előtte. De ebben az évben ajándékozta meg Erasmus a hittudományt a görög nyelvű Újtestamentummal, melyhez latin fordítást is csatolt. Nincs a Bibliának még egy lapja, mely akkora hatással lett volna Lutherra, mint ez a szent irat. A Biblia középpontja – hirdeti Luther megingathatatlan meggyőződéssel, - a Római levél. Annak a középpontja pedig a 3. rész 28. verse: „az ember hit által igazul meg”. Igen, mindent az Isten ad az üdvösséghez. Mi emberek csak a hitet adjuk hozzá. Egyedül a hitet.  Sola fide! Ezt nevezte Luther az evangéliumnak. Az evangélium lelkének. A menny nyitott kapujának. Ez lett a protestantizmus legerősebb tartó pillére. Tehát hit által...

Hit által üdvözülünk, ezt a szót mint az új kor legnagyobb felfedezését visszhangozták a wittenbergi falak.  Míg ez történt Szászországban, lent Bajorországban már házalt egy ember, Tetzel, aki beleharsogta a világba: Pénz által üdvözülünk...

A 95 tétel

1517-ben futótűzként terjedt el a hír Magdeburg városában, hogy „...három nap múlva bevonulnak a városba Őszentsége küldöttei, akik az apostoli szék legteljesebb kegyelmét hozzák. Bűnbocsánatot hoznak haramiáknak, gyilkosoknak, tolvajoknak stb. Főtisztelendő Tetzel János domonkos perjel hozza a bűnbocsánat pecsétes okmányát, a bűnbocsátó cédulát, mely minden bűnök alól feloldoz. Aki ilyen bűnbocsátó cédulát vásárol, fel van oldozva minden házassági akadály alól, a hamis eskü alól, a pénteki húsevési tilalom alól, a halál küszöbén minden bűn alól. Készüljön hát mindenki, hogy el ne mulassza az üdvösség aranyokmányát megszerezni.”

Megérkezve Isten házába, a kereszt előtt elhelyezték a vaspántos ládát és a bűnbocsátó cédulák hivatalos árjegyzékét. Például a házasságtörés vétsége alól feloldozást nyerni akaróknak 5 aranyat kellett fizetniük.  „Íme, szüleitek, hozzátartozóitok a tisztítótűz gyötrelmeiből kiáltanak felétek: Könyörüljetek rajtunk! Gyötrő kínok között vergődünk” – szólt Tetzel a szószékről. És szavai a szívekbe markoltak. "Wie der Groschen im Kasten klingt, So die Seele in den Himmel springt” – mondta. „Amikor a pénz a perselybe csörren, a lélek a tűzből a mennybe röppen.” Pengett is az ezüstpénz a vaspántos láda fenekén. Az augsburgi Fugger-bankház megbízottja, aki Tetzelt hűségesen kísérte, elégedetten dörzsölte a kezét. Rómában is meg voltak elégedve.

A fejedelem Lutherhez intézett kérdést. De Luther tanácstalan volt. Az emberek többé már nem akartak gyónni. Levélben fordult Albrecht mainzi érsekhez és a magdeburgi érsekhez. Nyugtalankodó levelére a következő választ kapta: „Tisztelendő Atya azt kérdi tőlem, hogy a bűnbocsátó cédula árusításának van-e alapja. S ha igen, mi az? Erre ezt válaszolom: Ha az azelőtti pápák kardforgatásért, zarándoklásért és alamizsnálkodásért bűnbocsánatot osztogathattak, ki akarja megtiltani X. Leó Őszentségének, hogy egy-egy tégláért, mellyel Szent Péter dicső templomát felépíteni akarja, bűnbocsánatot osztogasson? Az anyaszentegyház 1230 óta egy kimeríthetetlen nagy kinccsel dicsekszik: Krisztus és a szentek felesleges jócselekedeteivel. Az ő fölöslegük, az ő imádságaik, az ő zarándokútjaik, az ő miséik és szent életük, az ő jócselekedetfeleslegük, mely Isten mérlegéről úgy lecsurog, mint a túltöltött pohár, teljességgel elegendő, hogy pótolja azt, ami ma esetleg hiányzik azok szívéből, akik bűnbocsánatot vásároltak... Ha az anyaszentegyház feje azt mondja, hogy a bűnösöktől jóvátétel címén pénzt is elfogadok, hagyjuk csak a mi szentséges atyánkra, a pápára, tudja ő mit csinál.”

Luther rémülten látta, mint hanyatlik a vallásosság. Hova lesz a fegyelem, a jó erkölcs, ha házasságtörést, hamis esküt „egyenesbe lehet hozni” egynéhány garassal!?

Tetzel pedig úton-útfélen azt hirdette, hogy az ő piros keresztje és vaspántos ládája több embernek szerzett üdvöt, mint Krisztus golgotai keresztje! A mérték betelt.  Luther tollat ragadott a kezébe és a bűnbocsátó cédulaárusoknak adott 94 pontból álló utasításra válaszképpen 95 pontban a legszentebb lelki javakkal űzött vásár ellen tiltakozott. Latin nyelven megírt tételeiben felszólította a hit tudósait, álljanak ki vele vitatkozni, hadd derüljön ki az igazság, hadd tisztázódjon Jézus Krisztus szent nevében, mennyit ér az a cédula, mely bűnöket óhajt megbocsátani? 1517. október 31-én a delet ütötte az óra, midőn Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte.

Százával álltak az emberek a templomkapu előtt. Olvasták, magyarázták, aztán elölről kezdték. „Hogy is mondja? 1. A mi Urunk és Mesterünk, midőn azt mondja: „Térjetek meg!” – azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. 82. és 84. pont: „Ha a pápa a székesegyház felépítéséhez szükséges nyomorult pénzért számtalan lelket vált ki a tisztítótűzből, akkor miért nem üríti ki a tisztítótüzet egészen, még pedig – ingyen, szeretetből?!” „Igaz, igaz”, helyeselt a tömeg.

A 95 tétel két hét alatt majdnem egész Németországot bejárta.

/folytatása következik/

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon