Agymosás II.

Itt az idő, ismerkedjünk!

Az első részben a Jehova tanúival foglalkoztam, akik bár a közelünkben élnek, mégis igyekszünk azért tőlük távol tartani magunkat.

A folytatásban már olyan közösségek kerülnek elő, melyek egyre több városban és faluban jelennek meg, de akiknek a tanítását és eredetét igazából nem ismerjük. A probléma akkor kezdődik, ha bekerülünk közéjük...

Ismerjük meg hát a szombatistákat és a hetednapi adventizmust!

 

A mozgalom alapítója William Miller. Jézus Krisztus újbóli eljövetelének időpontját 1843. 03. 21. és 1844. 03. 21. közé helyezte. Amikor ez a jövendölés nem valósult meg, az ő követőjének S. Snow-nak látomása volt, mely szerint fél év késés várható Jézus visszajövetelének időpontjában. Azonban ez a jóslat sem vált valóra. Ekkor jelent meg az adventizmus jeles személye Ellen Gould White. Ő kijavította az előző jövendölések kudarcát azzal, hogy azokban a megjövendölt időkben mégis történt valami. Ez az esemény nem a földön történt, hanem a mennyekben, ahol Jézus Krisztus megkezdte a „Mennyei Szentély” tisztítását (tanításuk szerint Jézus a mennybemenetelkor a „mennyei szentélybe” távozott).

E.G.White 1860-ban kezdte meg publikálni a látomását, és ezek a publikációk jelentették az adventizmus tanításának összefoglalását. White asszonynak 1847. 04. 03-án látomása volt, amelyben látta, hogy a Tízparancsolatban a 3. parancsolat arany fonállal van bekarikázva.

Az ő értelmezésében, Isten mindenkinek a tudtára adja, hogy a 3. parancsolatnak különleges helye van a Tízparancsolatban, sőt az első és legfontosabb a parancsolatok között. Tanította, hogy Isten sohasem változtatta meg az Ószövetségi szombatot, ami azt jelenti, hogy ez a legfontosabb Isteni törvény, amely minden keresztyénre érvényes.

Mit mondhatunk?

Jézus visszajövetelének idejére, melyet olyan körültekintően számolgattak vonatkoznak az Apostolok Cselekedeteinek szavai: ApCsel 1, 7: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett”!

 

Az újkori látomások és kijelentésekkel kapcsolatban figyelmeztet Pál apostol: Gal 1, 8-9: „Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amelyet mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azonkívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!”

Továbbá: Jézus Krisztus nem 1844-ben ment be a mennyei szentélybe, hanem 33. életévében. Zsid 8, 1-2; 9, 12.

Az első keresztyének a vasárnapot az Úr napjaként ünnepelték, mint Jézus Krisztus feltámadásának napját. 1Kor 16, 2; ApCsel. 20, 7; Jn. 20, 19-20; Jn. 20, 1

  • Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról, hogy az adventistáknak két evangéliumuk van. Az egyik a saját missziójukhoz szolgál (prozelitizmus), és csak Jézus Krisztus kegyelméről szól. A másik evangélium pedig az úgynevezett „szigorú Mózesi törvény” azoknak, akik már az adventista közösség tagjai.
  • Tanítják azt is, hogy a lélek a halálban (haláltól) alszik, és ez az állapot egészen a feltámadásig tart. Lk. 16, 22-23; Jel. 6, 9-10.
  • Az új életről tanítják, hogy az ember passzív vágyainak és alvó hitének felébresztésekor valósul meg. Erről a Biblia másként tanít: Róm. 7, 18; Jer. 17, 9.

Akiben az adventizmus különböző kérdéseket vet fel, olvassa el Pál apostol leveleit a Galatákhoz, a Kolossébeliekhez, és a Zsidókhoz írt levelet.

„Adventisták (az adventus = eljövetel latin szóból) – a Jézus Krisztus második eljövetelét váró és hirdető vallási gyülekezet, amelyet William Miller (1782-1849) alapított. Miller eredetileg a baptisták gyülekezetéhez tartozott, a Dániel-könyv és az Apokalipszis tanulmányozása során azonban olyan következtetésekre jutott, amelyeket a baptista közösségekben nem hirdethetett. A baptisták 1845-ben követőivel együtt kizárták maguk közül.

Ettől kezdve önálló az adventisták felekezete. Miller számításai szerint 1843-ban kellett volna Krisztusnak eljönnie, a hívek azonban hiába készültek erre fehér ruhába öltözötten. Ekkor tévesnek minősítette számítást, amelyet tanítványa ki is javított és a következő évre hirdette meg az eljövetellel kapcsolatos világ végét, de ez a dátum is tévesnek bizonyult. Ennek ellenére sokan megmaradtak az adventisták gyülekezeteiben, most már azonban nem meghatározott időre, de nem is a távoli jövőre helyezve a várt  eljövetelt.

Az adventisták számos ágazata közül nálunk legismertebb a szombatista adventisták gyülekezete, amelynek megalapítója Joseph Bates, népszerűsítője pedig James White és felesége volt a múlt században. Szerintük Miller világvégszámítása helyes volt, Krisztus megkezdte eljövetelének előkészítését, amelyet azonban a pápa, az Antikrisztus által bevezetett vasárnap megülésének a szokása megakadályozott. Ezért a fő feladat az emberiség megóvása a vasárnap megünneplésétől.

Az adventisták minden válfajához tartozó hívők a társadalom korlátozottságát vagy az egyéni elesettséget próbálják áthidalni illuzórikus reménykedéseikkel.“ (Vallástörténeti Kislexikon)

 

A vasárnap

 

A keresztyénség hetenként ismétlődő ünnepnapja. Evangélikus tanítás: minden vasárnap ünnepnap, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.

Pál apostol nyomán pogány jellegű gyülekezetek alakultak, szokássá vált, hogy a hét első napját, a „nap napját“ ünnepelték meg „Úr napjaként“. A II. században a szombat megülésének szokása meg is szűnt. (sok helyen a szombatot és a vasárnapot is megünnepelték). Constantinus császár 321-ben a vasárnapot a római birodalom állami ünnepévé tette.

Az Újszövetség (evangélium) alapján a keresztyénség a vasárnapot, mint az Úr feltámadásának napját ünnepli.

 

A szombat

 

A héber „sabbath“ – nyugalom szóból ered. (az akkád „sappatu“ szóból ered, melynek jelentése: befejezni). A nyugalom napja (sabbath) a hét hetedik napja. Minden 7. év a nyugalom éve volt, ekkor a zsidók nem végeztek semmilyen jellegű munkát. Pihentették a földeket, nem dolgoztak, nem arattak, nem ültettek, és az adósságokat sem hajtották be. Az Ószövetség (Mózes 5 könyve (törvény) = Tóra) alapján a hét hetedik napját ünnepelték, mint a nyugalom napját.

 

Hát így valahogy... De aki részletesebben bele kíván mélyedni a tartalomba, csak olvassa el A Biblia Szövetség kiadványát, „Krisztus vagy szombatnap” címmel, mely az alábbi linken érhető el: www.bibliaszov.hu/letolt/eba_konyvek/FP_Krisztus_vagy_szombatnap.pdf

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek